ANA STATÜ

Statülerimiz aşağıda listelendiği gibidir

 

TÜRKİYE PROFESYONEL BOKS FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye profesyonel Boks Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye profesyonel Boks Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurullarının, Federasyon Başkanının, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarının, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kurulu ile olan ilişkilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarih ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

  1. Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,
  2. EBU: Avrupa profesyonel Boks Birliğini,
  3. Federasyon:Türkiye profösyonel Boks Federasyonu,
  4. Federasyon Başkanı: Türkiye profesyonel Boks Federasyonu Başkanını,
  5. Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
  6. Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
  7. Spor Dalı: Profesyonel Boks sporunu,
  8. Tahkim Kurulu: profesyonel boks Federasyonu ile kulüpler, profesyonel boks Federasyonu ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile Disiplin Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Profesyonel boks Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

Profesyonel boks Federasyonun teşkilatı

MADDE 5 – (1) profesyonel boks Federasyonun merkezi istanbuldadır. profesyonel boks Federasyonu, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı, genel merkez şubeleri ve bölge sorumluları şeklinde yönetim kurulu kararları ile oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetleme kurulu,

ç) Disiplin kurulu,

d) Hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk, hakem, organizasyon ve diğer kurullar,

e) Genel Sekreterlik,

f) İdari birimlerden,

teşekkül eder.

(3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Ana Statüde; diğer kurulların yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından onaylanan talimatla belirlenir.

Profesyonel boks Federasyonun görevleri

MADDE 6 – (1) Profesyonel boks Federasyonun görevleri şunlardır:

a) Profesyonel Boks sporunun yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak, uygulamak ve uygulatmak.

b) Yurtdışındaki ve yurtiçindeki profesyonel boks ile ilgili gelişmeleri izlemek,çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların izinlerini verip uygulamalarını kontrol etmek.

c) Antrenör ve hakemlerin kurslarda yetiştirilmesini ve seminerlerde eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

ç) Ülke içinde müsabaka ve organizasyonlar düzenlemek, düzenlenen tüm müsabaka ve organizasyonların devamlılığını sağlamak, bu faaliyetlere yönetici, idareci, eğitimci hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

d) Yabancı ülkelerdeki profesyonel boks ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

e) Boks malzemelerinin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

f) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, her türlü ticari faaliyette bulunmak üzere iktisadi işletme açmak, taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması faaliyetlerini yapmak.

g) Kulüpler, bölge temsilcileri il temsilcileri ile il müdürlükleri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları ve sporcu, teknik direktör, antrenör, menajer, doktor, masör, hakem gibi spor elemanlarına ilişkin teknik kadroyu seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak ve ülkemizi milli takımlar ile temsil etmek.

ı) Yurtiçinde düzenlenecek profesyonel boks yarışmalarının iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek.

i) Yurtiçindeki her türlü ticari ve sosyal amaçlı boks tesislerinin gözetim ve denetimini yapmak.

j) Yurtiçindeki tüm boks tesislerinin ölçüm ve gerekli standartları tespit çalışmalarını yapmak ve güncelleştirmek.

k) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi ve uluslar arası yarışmalarda başarılı olabilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

l) Amatör boks federasyonu yöneticileriyle görüşerek Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.

m) Amatör boks federasyonun daha önce yapmış olduğu arşiv ve belgelerden faydalanmak, kardeş federasyonla ortak çalışmalar yürütmek. Boks ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak; eğitici film, slayt ve broşür gibi materyalleri hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

n) Profesyonel boks müsabaka talimatnamesi yayınlamak. bu talimata uyulup uyulmadığını denetlemek.Profesyonel Boksta dünya ve avrupa standartlarıını takip etmek, verilecek profesyonel boks lisanslarının bu standartlara uygun olmasını sağlamak.

o) Yurtiçinde düzenlenecek Profesyonel Boks müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

Genel kurul

MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

(2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

ç) Türkiye Profesyonel  Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

d) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

e) Dünya ve/veya Avrupa profesyonel Boks Birliğinin yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmeme kaydıyla, asaleten Federasyon Başkanlığı yapanlar,

g) Genel Kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla,

1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

2) Büyükler Dünya Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

3) Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan sporcular.

ğ) Faal olmamak kaydıyla; Büyükler Kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

h) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

ı) Kulüp temsilcileri;

1) Genel kurul toplantı tarihinden önceki yıl içerisinde büyüklerde Kulüpler arası Türkiye Boks Şampiyonasında ilk beşe giren kulüplerden kulüp yönetim kurulunca belirlenecek iki temsilci,

2) Genel Kurul tarihinden önceki her iki yılda Federasyon faaliyetine; büyükler ve bayanlar kategorisinde katılan kulüplerden kulüp yönetim kurulunca belirlenecek birer temsilci.

(3) Ayrıca genel kurulun oluşumunda il müdürlerinin tespitinde;

a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü,

b) Bu fıkranın (a) nolu bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

(4) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.

(5) Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz.

(6) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

 

Genel kurulun görevleri

MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

b) Başkan, Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı - satımı ve kiralanması için yetki vermek,

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

g) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

 

Genel kurul toplantıları

MADDE 9 – (1) Olağan Genel Kurul toplantısı, ilk genel kurul dışında yaz olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde her dört yılda bir yapılır.

(2) Mali genel kurul iki yıl da bir Ekim ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır.

a) Mali genel kurulda, son dönemin bilançosu ve mali tabloları ile bir sonraki dönemin bütçesi görüşülür ve Federasyonun iş ve işleyişi ile ilgili konularda kararlar alınır.

b) Bilanço ve mali tablo uygun görülmesi halinde ibra edilir.

c) Bir sonraki yılın bütçesi görüşülerek karara bağlanır.

(3) Olağanüstü genel kurul;

a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan Sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,

b) Federasyon yönetim kurulunun kararı,

c) Toplam delege sayısının en az % 40’ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

üzerine toplanır.

 

(4) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülemez.

(5) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya Mali genel kurulda ibra edilmeyen başkan veya yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra seçim yapılmak üzere genel kurul olağanüstü toplanır. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kuruluda ibra edilmemiş ise bu durumda da Başkanlık ve denetim kurulunun görevlerini genel kurula kadar Başkanlık divanı yürütür.

(6) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(7) Olağan veya olağanüstü toplantıda Federasyon Başkanı, yönetim ve diğer kurulların seçimi yenilenebilir.

(8) Olağanüstü genel kurulda süresi dolmayan Başkan, yönetim kurulu ile diğer Kurul Üyelerinin yenilerinin seçilmesinin gerekmesi halinde yasal işlemlerin tamamlanması için en geç 30 gün sonrasına olağanüstü seçim genel kurul tarihi belirlenir.

Federasyon başkanı

MADDE 10 – (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

a) T. C. vatandaşı olmak,

b) Genel kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak,

c) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

ç) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

e) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak,

f) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

g) En az lise veya dengi okul mezunu olmak

şartları aranır.

(2) Başkan adaylarından istenilen belgeler:

a) Mezuniyet belgesi,

b) Nüfus cüzdanı örneği ve iki adet vesikalık fotoğraf,

c) İkametgah belgesi,

ç) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

d) Ceza kurullarınca bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmadığına dair belge,

e) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı.

f) Vergi veya sigorta borcu olmadığını gösterir belge.

(3) Başkan adayları; genel kurulda yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri listelerini Divan Başkanlığına vermek zorundadırlar.

(4) Başkan adayları; Genel kurul tarihinden en az on beş gün önce aday olduklarına dair başvurularını istenilen belgelerle birlikte Federasyon sekreteryasına yapmak ve 5.000 TL adaylık ücretini federasyon hesabına yatırmak zorundadırlar.

(5) Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden altı ay önce, başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini yeniden belirlemek hakkına sahiptir.

(6) Olimpiyat, Parolimpik ve büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile Büyükler Kategorisinde Avrupa Şampiyonalarında birinci olanlar, hakkında birinci fıkrasının (g) bendindeki şart aranmaz.

Başkanın görev süresi ve görevleri

MADDE 11 – (1) Başkanın görev süresi;

a) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçim tarihine bakılmaksızın Olağan genel kurul tarihinde başkanlık süresi sona erer. Başkanın seçimi, denetleme, disiplin ve yönetim kurulunun on dört üyesinin seçimi genel kurulda aynı zamanda yapılır.

b) Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, Başkan tarafından atanır. Başkan Vekilinin Federasyon Başkanı için aranan şartları taşıması gerekir.

c) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi Başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle Olağanüstü genel kurula gidilmez.

(2) Başkanın görevleri;

a) Federasyonu temsil etmek,

b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile Genel Kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütmek,

c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek. Gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek,

e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

f) Başkan vekilini belirlemek,

g) Yönetim Kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

ğ) İlgili kanunlarında ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

h) Federasyon adına basın toplantısı yapmak, basına ve diğer yayın organlarına beyanatta bulunmak.

ı) Federasyon adına tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamak.

Yönetim kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı ve genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üyede genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bendindeki şartlar aranır.

(2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre yönetim kurulu üyeliğine çağrı yapılır. Yönetim kurulu üye sayısı tamamlanır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır.

(3) Yönetim kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir.

a) Nüfus cüzdanı örneği ve iki adet vesikalık fotoğraf.

b) İkametgah belgesi.

c) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı.

ç) Noter tasdikli öğrenim belgesi.

 

 

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1)Yönetim kurulunun görevleri;

a) Boks kulüplerini kayıt ve tescil etmek, yurtiçinde her türlü boks müsabaka ve organizasyonun iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek, gerektiği durumlarda kişi ve kuruluşlara Federasyon gözetim ve denetiminde kalmak şartı ile yetki vermek,

b) Ülke genelindeki profesyonel boks müsabaka ve organizasyonların neticelerini tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek,

c) Boks ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, lisanslardan alınacak tescil, vize, transfer ücret ve yaş sınırlarını tespit etmek, gerektiğinde transfer bedelinden pay almak, yine gerektiğinde tescil ve vizeden ücret almak,

ç) Turnuvalardan alınacak katkı paylarını tespit etmek,

d) Kulüplerin boks dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

e) Kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

f) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırtmak,

g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve gerektiğinde çeşitli işler için iktisadi işletme kurmak, boks faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, gerektiğinde boks malzemelerini ithal etmek.

ğ) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve boks ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

ı) Boks ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek,

i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

j) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile boks alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

k) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

l) Bütçeyi hazırlamak,

m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

n) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma, harcama ve yetki kullanma izni vermek,

o) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

ö) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak ve onaylanan talimatları uygulamak,

p) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

r) İlgili Kanunlar, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

(2) Federasyon Başkanı, federasyon üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapmak üzere icra kurulu üyeleri atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir defa veya gerek görüldüğünde Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere olağan olarak toplanır. Federasyon Başkanı veya yokluğunda kendisine vekalet eden Başkan vekilinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapar. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

(2) Yönetim kurulu toplantı sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır. Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana veya vekiline bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(4) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan ve yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Denetleme kurulu

MADDE 15 – (1) Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. Kurulun görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi kadardır.

(2) Denetleme kurulu üyelerinde, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d), bentlerindeki şartlar ile birlikte en az bir kişinin mali konularda ihtisas sahibi olması şartı aranır.

 

(3) Mali konularda ihtisas sahibi olması zorunlu olan üyenin hukuk, siyaset, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

(4) Denetleme kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdanı örneği ve iki adet vesikalık fotoğraf,

b) İkametgah belgesi,

c) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

ç) Noter tasdikli öğrenim belgesi.

(5) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilmez.

(6) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

(7) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

Denetleme kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Denetleme Kurulu, Profesyonel boks federasyonun mali işlemlerini Genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, Genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere ödenecek ücret Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul tarihinden en az yirmi gün önce Federasyon yönetim kurulu Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Federasyon genel kurul toplantı tarihinden on beş gün önce Federasyon İnternet sitesinden Kurul raporunu yayınlar ayrıca genel kurul üyelerine posta ile ulaştırır.

Disiplin kurulu

MADDE 17 – (1) Disiplin kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen bir Başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Kurulun görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi kadardır. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçer. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asıl üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır.

(2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentlerindeki şartları taşıması gerekir. Ayrıca asıl ve yedek üyelerden en az ikisinin hukukçu olması şartı aranır.

(3) Hukukçu olması zorunlu olan üyelerin hukuk alanında eğitim veren fakülte veya denkliği Yükseköğretim kurulunca tasdik edilmiş Yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

(4) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

(5) Disiplin kurulu; kulüpler, boks faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

(6) Disiplin Kurulu, iki ayda bir toplanır. Başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem Başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

(7) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

(8) Disiplin kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) İkametgah belgesi,

c) Ceza kurullarınca bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmadığına dair belge,

ç) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

d) Noter tasdikli öğrenim belgesi sureti.

Cezalar

MADDE 18 – (1) Boks müsabaka ve çalışmalarında, kulüpler, sporcular, yöneticiler ve antrenörler ile diğer tüm teknik ve idari personel tarafından yapılan sporun ve sporculuğun ruhuna aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatla tespit edilir. Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, faaliyetlerden men, geçici ya da sürekli hak mahrumiyeti, lisans iptali, para cezası ve yetki iptalidir.

Tahkim kurulu

MADDE 19 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

(2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

Diğer kurullar

MADDE 20 – (1) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk ve gerekli görülen diğer yan kurullar Başkanın teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir.

(2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

Genel sekreter ve idari birimler

MADDE 21 – (1) Federasyonun idari birimi; Genel Sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

(2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

(3) Genel Sekreter; idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelin amiridir.

(4) Genel Sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari ve mali hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Başkana karşı sorumludur. yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

Taşra teşkilatı

MADDE 22 – (1) Federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlamak üzere, yönetim kurulunca gerekli görülen bölgelerde bölge sorumlusu, il temsilcisi ve/veya yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurulabilir. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme/tertip kurulları oluşturulabilir. Kurulacak yurt içi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri Yönetim Kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim İşleri

Genel kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 23 – (1) Genel Kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara'da, dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

(2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

(3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

 

Genel kurul üyelerinin listesi

MADDE 24 – (1) Genel Kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, Genel Kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, Divan tarafından çözülür.

(3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler yönetim kurulunca yürütülür.

(4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

(5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yeni üye belirlenir. Yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlar.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 25 – (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(2) Başkanlık, Yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Oyların eşitliği halinde en fazla oy alan iki başkan adayı arasında ikinci tur oylama yapılır. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, eşit oy almış başkan adayları arasında Divan başkanı gözetiminde kura çekilerek belirlenir.

Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

MADDE 26 – (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

(2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği Başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

MADDE 27 – (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği Başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul Başkanlık Divanı oluşturulur.

(2) Genel kurul Başkanlık Divanı; Başkan, Başkan Yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan Başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık Divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

(3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

Başkanlık divanının görev ve yetkileri

MADDE 28 – (1) Başkanlık Divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(2) Toplantı tutanakları, Divan Başkanı ve Divan Kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

(3) Bu tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

(4) Başkanlık Divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

(5) Genel kurulun oy çokluğu ile aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Gündemin tespiti ve görüşmeler

MADDE 29 – (1) Divan Başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

(2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

(3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını Divan Başkanlığına iletirler. Divan Başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

(4) Divan Başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

(5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde Divan Başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

(7) Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

Kurullara aday olma

MADDE 30 – (1) Federasyon Başkanı ile Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

(2) Federasyon başkanı, Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyeliğine seçilenler ile Hakem Kuruluna atanan üyelerin varsa kulüplerinin Yönetim organları ile olan ilişkileri kesilir. İl temsilcileri ve bölge sorumluları yukarıda belirtilen kurullarda görev almaları halinde bu görevlerinden ayrılırlar.

Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

MADDE 31 – (1) Başkan adayları, Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde divan başkanlığına yazılı olarak teslim ederler. Adaylık için başvuru Başkanlık Divanının oluşmasından önce ya da sonra olabilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, Başkanlık Divanı inceleyerek karara bağlar.

(2) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylanması şeklinde yapılır.

Başkan adaylarına söz verilmesi

MADDE 32 – (1) Divan Başkanı; Başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

(2) Bu konuşma süresi 30 dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

(3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

Seçimlerin yapılması

MADDE 33 – (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

(2) Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve oy verme kabinine gider. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

(3) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

(4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını Divan Başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

(5) Delegeler; yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine ait listelerde değişiklik yaparak oy kullanamaz.

Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

MADDE 34 – (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

(2) Divan Başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır.

(3) Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise Divan Başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rastgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

(4) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki yada daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(5) Divan Başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra Divan Başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Federasyon bütçesi

MADDE 35 – (1) Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

(2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

(3) Yönetim Kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile Başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin Başkan ve Genel Sekreter, Başkan ve Başkan vekili veya Başkan vekili ve Genel Sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

(4) Federasyon bütçesinin en az yüzde onbeşi eğitim, altyapı, milli takım ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

Federasyonun gelirleri

MADDE 36 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

c) Federasyona üye olup olmadığına bakılmaksızın, ticari ve sosyal amaçlı boks kulüpleri veya işletmeleri ile Federasyona bağlı boks kulüpleri veya işletmelerinden alınacak aidatlar,

ç) Sporcu kartlarından ve sporcu lisanslarından alınacak tescil ve vize ücretleri,

d) Özel spor salonu klüp ve diğer kuruluşlardan alınacak katkı ve tesis yeterlik belgesi ücretleri ile aidatlar,

e) Turnuvalardan alınacak katkı payları,

g) Turnuva ve lig müsabakaları katılım bedelleri, eğitim, hakem ve antrenör kursları, gelişim seminerleri katılım bedelleri,

ğ) Transferlerden alınacak pay,

h) Sponsorluk gelirleri,

ı) Reklam, yayın ve basılı evrak sınav ücreti gelirleri,

i) Ceza ve itiraz gelirleri,

j) Yardım ve bağışlar,

k) Kira ve işletme gelirleri,

l) Başkan adaylarından alınacak katkı payı,

m) Diğer gelirler.

(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Federasyonun giderleri

MADDE 37 – (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararlar dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde boks malzemeleri ithal etmeye, nakitlerini Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

(3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar, yönetim kurulunca çıkarılacak talimatta belirtilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel Müdürlük ile ilişkiler

MADDE 38 – (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırkdokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

(2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

(3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

(4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan, yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

(5) Spor faaliyetlerinde üstün başarı gösteren kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör ve spor elemanlarına 26/9/2006 tarihli ve 2006/11061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ödül verilebilir.

Kulüpler

MADDE 39 – (1) Boks kulüpleri ve özel spor salonları federasyon tarafından tescil edilir. Boks faaliyetinde bulunan kulüp ve özel spor salonları Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getirdikten ve tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve yeterlik belgesi verilir.

Boks kulüplerinin devri ve şirketleşme

MADDE 40 – (1) Boks dalında faaliyet gösteren kulüpler, boks şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde boksun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

Yayınların düzenlenmesi

MADDE 41 – (1) Boks yarışmalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Bu yetki kullanılırken, Türk boksunun kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

(3) Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler Federasyonun gözetim ve onayına tabidir.

(4) Federasyonca izin verilmeyen Boks müsabakaları televizyon, radyo ve internet ortamından yayınlanamaz.

Talimatlar

MADDE 42 – (1) Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen ve Genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

Bakanlığın gözetim ve denetimi

MADDE 43 – (1)Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

(2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

İhtilafların çözümü

MADDE 44 – (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1)Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı yürütür.