İÇ TÜZÜK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

           

Amaç

Madde 1 - Bu Talimatın amacı Türkiye Profesyonel Boks Federasyonunun, atama ile göreve gelen Federasyon kurullarının oluşumları ile görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

           

Kapsam

 Madde 2 - Bu Talimat, atama ile göreve gelecek federasyon kurullarının oluşumları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

           

Dayanak

Madde 3 - Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu ve 24 maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile, 8/8/2007 tarihli ve 26607 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır

           

Tanımlar

Madde 4 - Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük           :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Federasyon                   :Türkiye Profesyonel Boks Federasyonun

Federasyon Başkanı     :Türkiye Profesyonel Boks Federasyon  Başkanı

Yönetim Kurulu           :Türkiye Profesyonel Boks Federasyon Yönetim Kurulu

Yan Kurullar                :Türkiye Profesyonel Boks Federasyon Yan Kurullar

Profesyonel Federasyonlar                              : Avrupa ve Dünya federasyonları ile koordineli çalışmak

 

Kurullar

Madde 5 -  Federasyonun atama ile göreve gelecek kurulları (Mad.13)

 1. 1.Basın Kurul (Mad.10)
 2. 2.Dış İlişkiler Kurul (Mad.11)
 3. 3.Eğitim Kurul (Mad.12)
 4. 4.Hukuk Kurul (Mad.13)
 5. 5.Ar-Ge (Mad.14)
 6. 6.Organizasyon Kurul (Mad.15)
 7. 7.Danışma Kurul (Mad.16)
 8. 8.Medya Tanıtım Kurul (Mad.17)
 9. 9.Teknik Kurul (Mad.20)
 10. 10.Bölge ve Yan Kurullar (Mad.21)
 11. 11.Boks Menajerler Kurul (Mad.22)
 12. 12.Sağlık Kurul (Mad.18)
 13. 13.Hakem Kurul (Mad.19)

 

Oluşum

Madde 6 - Federasyon yönetiminden, üyelerinden veya dışardan gönüllü çalışabilecek kişilerce ve başkanın onayı ile belirlenir.

           

Kurullar

Madde 7 - Her bir kurul; Başkan, başkan yardımcı ve en az 3 en fazla 7 üyelerden oluşur. Kurul başkan ve başkan yardımcısı üyelerini oluştururken başkanın yazılı onayı ile belirlenir

 

Üyelerde Aranan Koşullar

Madde - 8Kurul üyelerinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatı hükümlerine göre ceza almamış olmaları ayrıca kurulların uzmanlık ve özelliklerine göre üyelerde ek koşullar aranır ve gönüllü olan adaylar ise savcılıktan temiz kağıdı aranan koşullardır.

           

Görev Süresi

Madde 9-Federasyon başkanının görevden ayrılması ile kurulların görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni kurullar oluşuncaya kadar eski kurullar görevlerine devam ederler. Kurullarda; üyenin istifası, başkanın isteği, özürsüz üst üste üç toplantıya katılmaması durumunda yönetim kurulunun kararı ile üyenin görev süresi sona erer.

 

Basın Kurulu

Madde 10-Basın ve Medya Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, basın ve halkla ilişkiler konusunda deneyimli olma koşulu aranır.

Basın Kurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a) Basın ve Halkla ilişkileri düzenlemek, boks alanındaki çalışmalar ile elde edilen ulusal ve uluslararası başarıların tanıtılması yönünde çalışmalar yapmak ve bu amaçla; kitap, dergi gibi eğitsel yayımlar ile film v.b. yayınları sağlamak,

b) federasyonun genel sekreterine bilgi verilmesi ve bilgi doğrultusunda genel sekreter ve sekreterle federasyon başkanın onayı ile kurul başkanları bilgilendirme,

           

Dış İlişkiler Kurulu

Madde 11 -Dış İlişkiler Kurulu Üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, Boks Spor dalında yeterli bilgi ve deneyim ile yabancı dil bilme koşulu aranır.

 

Dış İlişkiler Kurulunun Görev, Yetki  ve Sorumlulukları;

 a) Uluslararası Federasyonun eğitim yayınları, faaliyet programlarını takip etmek, uluslararası kural değişiklikleri ile ilgili tercümeleri yapmak,

b) Yurtdışında yapılacak uluslararası yarışma, toplantı, seminer, kurs ve faaliyetlerin yazı ve reglamanların takibini yapmak ve Federasyona bildirmek,

 c) Ülkemizde yapılacak olan uluslararası temas, seminer, toplantı ve yarışmaların yazı, reglaman ve davetlerini hazırlamak ve Federasyona iletmek,

 d) Ülkemize gelecek yabancı uzman ve katılımcılara refakat etmek, onlara aydınlatıcı bilgiler vermek.

 e) Avrupa, Boxrec ve Dünya profesyonel boks federasyonları ile ilgili yazışmaların yapılması

 f) federasyonun genel sekreterine bilgi verilmesi ve bilgi doğrultusunda genel sekreter ve sekreterle federasyon başkanın onayı ile kurul başkanları bilgilendirme,

 

Eğitim  Kurulu

Madde 12 - Eğitim Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin yanında,Boks alanında bilgi sahibi olma koşulu aranır.

Eğitim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

            a) Boks sporu ile ilgili her türlü eğitim ihtiyaçlarını saptamak,

            b)Sporcu,antrenör, yönetici ve diğer elemanların yetiştirilmesi, geliştirilmesi için eğitim plan ve programları ile öğretim programlarını hazırlamak,

            c)Boks  sporu ile ilgili standart antrenman programını düzenlenek,

            d) Sporcu eğitimleri ve kamplarının programlarını hazırlamak,

            e) İller düzeyinde Boks eğitimi ile ilgili olarak antrenör ve diğer elemanların çalışmalarını izlemek, bu çalışmaları rapor halinde  federasyona sunmak,

            f) Federasyonun Genel Sekreterine bilgi verilmesi ve bilgi doğrultusunda genel sekreter federasyon başkanın onayı ile kurul başkanlarını bilgilendirme,

 

 

Hukuk Kurulu

Madde 13 - Hukuk Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin yanında, Boks alanında bilgi sahibi olma koşulu aranır

           

Hukuk Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

            a) Federasyon Başkanı ve vekilin veya yönetim kurulu ile diğer kurullardan verilecek hukuki konular üzerinde görüş bildirmek,

            b) Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak açılabilecek hukuk davaları ve diğer davalarda federasyonun hak ve çıkarlarını korumak,

            c) Federasyonun genel sekreterine bilgi verilmesi ve bilgi doğrultusunda genel sekreter ve sekreterle federasyon başkanın onayı ile kurul başkanları bilgilendirme,

 

Araştırma, Geliştirme Kurulu (AR GE)

Madde 14- Boks Sporunu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin yanında,Boks alanında bilgi sahibi olma koşulu aranır.

 

 Boks Sporunu Araştırma, Geliştirme ve Bilim  Kurulu Üyelerinin Görev,Yetki ve Sorumlulukları;

a) Boksun ulusal ve uluslararası düzeyde gelişip yaygınlaşmasını sağlamak, ilgili kurullarla işbirliği yaparak projeleri üretmek ve bunları hayata geçirmek,  

b)Avrupa ve Dünya profesyonel boksör araştırmak ve federasyon adına başkanın onayı ile sözleşmelerin yapılması,

c)Federasyonun genel sekreterine bilgi verilmesi ve bilgi doğrultusunda genel sekreter ve sekreterle federasyon başkanın onayı ile kurul başkanları bilgilendirme,

 

 

Organizasyon Kurulu

Madde 15- Organizasyon Kurulu Üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, Organizasyon konusunda deneyimli olmak,

 

Organizasyon Kurulunun Görev, Yetki  ve Sorumlulukları;

a) Federasyonun ulusal ve uluslararası yarışmaların organizasyonu için yarışmalar öncesi ve sonrasında yapılması gereken hususları tespit ederek bu konularda görüşmeler yapmak,

b) Federasyon Yan Kurul Başkanları ile gerekli koordinasyon ve iletişimi sağlayarak yarışmaların organizasyon yönünden istenen amaca ulaşmasını sağlamak,

c) Federasyon Başkanının ve vekilinin vereceği diğer görevleri yapmak, Federasyon faaliyet takvimine göre mali kurul ile işbirliği yaparak sponsorluk dosyaları oluşturmak,

d) Çeşitli kuruluşlar ile sponsorluk ve reklam görüşmeleri yapmak tekliflerde bulunmak,

e) Alınan teklifleri Başkan ve yönetim kuruluna sunmak, onayını almak

f) Sponsorluk yolu ile elde edilen gelirlerin yerinde harcanmasını sağlamak

g) Federasyon için gerekli olan ekonomik kaynakların bulunması konusunda çalışmalar yapmak.

h) federasyonun genel sekreterine bilgi verilmesi ve bilgi doğrultusunda genel sekreter federasyon başkanın onayı ile kurul başkanlarını bilgilendirme,

 

Danışma ve Onur Kurulu

Madde 16 - Danışma kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin yanında,Boks alanında bilgi sahibi olma koşulu aranır

           

a)Federasyonun adın toplantı düzenleme yer tespitleri yapılma

b)Sponsorluk alanlarda federasyona destek sağlanması,

c)Federasyon adına yurt içi ve yurt dışı tüm okullarla ilgili tüzükte belirtilen spor branşların tanıtılması ve yaygınlaşmasını sağlama,

d)Federasyonun genel sekreterine bilgi verilmesi ve bilgi doğrultusunda genel sekreter ve sekreterle federasyon başkanın onayı ile kurul başkanları bilgilendirme,

 

Medya Tanıtım Kurulu

Madde 17-Organizasyon Kurulu Üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, medya tanıtım konusunda deneyimli olmak,

 

a)Federasyon yönetim adına toplantı alanındaki resimlerin profesyonelce çekim yapılması ve federasyonun web sitesinde yayınlanması,

b)Yurt içindeki ve yurt dışındaki sporcu maç resimlerin sitede yayınlanması

c)Web sitesinin güncellenmesi ve haberler ve duyuruların yapılması,

 d)Youtobe ve internet ortamında federasyon adın yapılan video yayınlanmasının sağlanması,

 e)federasyonun genel sekreterine bilgi verilmesi ve bilgi doğrultusunda genel sekreter ve sekreterle federasyon başkanın onayı ile kurul başkanları bilgilendirme,

 

Teknik Kurul

Madde 20-Teknik Kurul üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde aranılan özelliklerin yanında, en az 1. kademe antrenör belgesine sahip olma koşulu aranır.

 

Teknik Kurulun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

 1. a) Boks Sporu ile ilgili teknik konularda iletişimlerde bulunur,
 2. b) Boks yarışmaları ile ilgili olarak federasyonun yıllık faaliyet programını hazırlayarak federasyona önermek,
 3. c) Milli takımlara seçilecek sporcuları tespit etmek,
 4. d) Ulusal ve ülkemizde yapılan uluslararası yarışmalar için organizasyon altyapısını hazırlamak,
 5. e) Boks sporunda kullanılan malzeme araç ve gereçleri ile ilgili yenilikleri izlemek vefederasyona öneride bulunmak,
 6. f) Teknik Kurul, görevlerini yerine getirirken; ilgili dokümanlara bağlı kalarak hizmetin aksamaması ve bir düzene dayanması amacı ile ek önlemler almak,
 7. g) Teknik Kurul müsabaka sırasında sporcuların performansını ve teknik yönlerini takip ederek durumlarını not almak,
 8. h) Boks yarışma kurallarının ülkemizde daha sistemli ve düzenli olması için Avrupa ve Dünya profesyonel boks federasyonların uygulamalarını izlemek, değişiklikleri uyarlamak, yazılı metin haline getirerek federasyona bildirmek,
 9. ı) Türkiye şampiyonalarının statülerini belirlemek ve federasyona önermek,
 10. Hakem seminerleri  ve hakem kursları düzenlemek,
 11. Gerektiğinde uluslararası seviyede kurs ve geliştirme seminerleri açılmasını ve yabancı eğitimci çağırılmasını, yabancı ülkelerde açılan geliştirme seminerlerine hakem ve hakem eğitimcileri gönderilmesini Federasyona  sunmak,
 12. i) Organizasyonların alt yapı hazırlıkları için keşif yaparak, verileri projeye dönüştürmek,
 13. j) İl temsilciliklerinin görevleri arasında bulunan teknik kurul ile ilgili konuları izlemek,
 14. k) Federasyonun genel sekreterine bilgi verilmesi ve bilgi doğrultusunda genel sekreter ve sekreterle federasyon başkanın onayı ile kurul başkanları bilgilendirme,

 

Bölge Başkanlıkları ve Yan Kurullar

Madde 21-Coğrafik bölgelere göre oluşturulan bölge başkanları ve yan kurullarla oluşan üyeler federasyon başkan tarafından atanır, bölge başkanları bir başkan, bir başkan yardımcısı ve 9 yan kurul başkanları ile birlikte her biri 5 üyeden oluşur.

Bölge başkanları; federasyon başkanı ve vekili ile istişare yoluyla birlikte belirlenerek yönetime sunulur ve onaylanır

Yan kurul başkanları ve üyeler ise seçilmiş bölge başkanı yardımcı; ve federasyon başkanın onayı ile belirlenir.

Her bir yan kurul üyesi, beş üyeden oluşur.Bölge başkanlıkları altında yan kurullar; 1-Profesyonel hakem sorumlusu,
2-Profesyonel erkek sporculardan sorumlu teknik sorumlusu,
3-Profesyonel bayan sporculardan sorumlu teknik sorumlusu,
4-Bölge eğitim sorumlusu,
5-Bölge sağlık sorumlusu,
6-Bölge organizasyon sorumlusu,
7-Bölge danışma sorumlusu,
8-Bölge arge sorumlusu,
9-Bölge basın ve medya sorumlusu en az 9 yan kurul başkanlarıyla oluşturulur. Bu bölge başkanları, yan kurul başkanları ve üyeleri federasyonumuza üye olarak temsil edilir.
Bölge yan kurulları, federasyonun genel sekreterine bilgi verilmesi ve bilgi doğrultusunda genel sekreter federasyon başkanın onayı ile kurul başkanlarını bilgilendirme,

Profesyonel Boks Menajerler Kurulu

Madde 22- Federasyonun açtığı kurslarda Profesyonel Boks menajer belgesi alan kişiler arasından federasyon başkanı ve yönetim kurulunca atanırlar.

Profesyonel Boks Menajerlerin Kurulu Görev ve Sorumluluğu;

   a) Federasyon tarafından düzenlenecek her türlü Profesyonel Boks müsabakalarında görev alacak olan profesyonel Boks lisansına sahip menajerlerin görev alıp almadığını denetlerler.

             b) Görev yapan menajerlerin profesyonellikle ilgili yasal sınırlar içerisinde uyacakları kurallar ile sözleşme sorumlulukları doğrultusunda hareket ve temsil etme yetkilerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapar ve kamuoyuna duyururlar.

 c) Menajerlerin Sporcunun kariyer planlaması, stratejik yaklaşımları, performansı ve bununla ilgili tüm detayları, işinin mali portresi, birlikte çalıştığı antrenör ve diğer ekip elemanları ile ilişkileri, spor sektöründeki diğer kişilerle tüm ilişkileri sporcu ile arasındaki sözleşme hükümlerine uygulanıp uygulanmadığını denetlerler.

            d) Menajerlikle ilgili eğitim ve programları ile katılım koşullarını oluşturur ve yönetim kuruluna sunarlar,

            e) federasyonun genel sekreterine bilgi verilmesi ve bilgi doğrultusunda genel sekreter federasyon başkanın onayı ile kurul başkanlarını bilgilendirme,

           

Sağlık Kurulu

Madde 18 - Sağlık Kurulu üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, tıp doktoru veya psikolojik danışman veya eğitim danışmanı olma özellikleri aranır.

         Sağlık Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

        a) Sporcu, antrenör ve hakemlerin sağlık kartlarını düzenler ve bunu bir sisteme bağlamak,

         b) Sporcuların periyodik sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

        c) Sporcu eğitim sağlık ve araştırma merkezleri ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sporcuların dengeli beslenmelerine ilişkin programlar hazırlamak,

        d) Sporcuların yarışmalarda karşılaşabilecekleri psikolojik problemler karşısında danışmanlık yapmak,

       e) Uluslararası faaliyetlere katılacak milli sporcuların doping analizlerini takip etmek,

 f) federasyonun genel sekreterine bilgi verilmesi ve bilgi doğrultusunda genel sekreter federasyon başkanın onayı ile kurul başkanlarını bilgilendirme,

Profesyonel Boks Hakem Kurulu

Madde 19 - Profesyonel Boks Hakem Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, Ulusal veya Uluslararası Hakem olma koşulu aranır.

  Profesyonel Boks Hakem Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

            a)Federasyon tarafından düzenlenen özel ve resmi Profesyonel Boks müsabakalarında görev yapacak hakemleri atamak,

b)Avrupa ve Dünya Profesyonel Boks müsabaka ve hakem kuralları ile ilgili her türlü değişikliği ve açıklamayı zamanında hakemlere bildirmek,

c)Profesyonel Boks hakemlerinin müsabaka yönetimlerini değerlendirmek,

d)Hakemlerin istek ve şikayetlerini inceleyerek cevaplandırmak,

e)Hakemlerden durumu uygun olanların bu talimat hükümleri çerçevesinde bir üst klasmana yükselmelerine karar vermek,

f)Hakemlerin maç yönetimlerinde görülen noksanlıklarla ilgili olarak eğitici nitelikte sözlü ve yazılı değerlendirmelerde bulunmak,

g)Hakemlerin belirlenen tek tip kıyafetle müsabaka yönetilmesini sağlamak,

h)Hakemlerin müsabaka yönetimi dışında kalan genel durumları ve tutumları ile yakından ilgilenmek,

i)Disiplin ve Ceza Talimatına göre suç sayılan bir fiili işleyen hakem, antrenör, sporcu temsilcisi (menajer), sporcular ve diğer görevliler hakkında soruşturma yapmak, gerektiği takdirde usulüne uygun olarak Disiplin Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona teklifte bulunmak,

j)Hakem seminerleri ve hakem kursları düzenlemek,

k)Gerektiğinde uluslararası seviyede kurs ve geliştirme seminerleri açılmasını ve yabancı eğitimci çağırılmasını, yabancı ülkelerde açılan geliştirme seminerlerine hakem ve hakem eğitimcileri gönderilmesini Federasyona sunmak,

l)Müsabaka sırasında oyun kurallarıyla ilgili olarak çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek,

m)Hakem kriterlerini belirlemek, Hakem Bilgi Formunu düzenleyerek her hakeme ait özlük işleri ile ilgili bilgileri içeren dosya tutmak,

n)Federasyonun genel sekreterine bilgi verilmesi ve bilgi doğrultusunda genel sekreter federasyon başkanın onayı ile kurul başkanlarını bilgilendirme,

 

Ceza

Madde 23 - Müsabakalarda, bu Yönetmenlik hükümleri ile cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde bulunanlar hakkında Federasyonumuzun Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Ödül

Madde 24 - Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporculara, antrenörlere ve kulüplere; Genel Müdürlükçe hazırlanan Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre ödül verilmesi hakkı saklı kalmak kaydıyla federasyonumuzun ödül ve yardım talimatına göre de ödül verilebilir.

Doping

Madde 25 - Uluslararası kuruluşlarca ve Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliği hükümlerine göre doping olarak tanımlanan tüm maddelerin sporcular tarafından kullanımı yasaktır. Resmi veya özel müsabakalarda doping kullandığı tespit edilen sporcular ceza kuruluna sevk edilir.

Yabancı Uyruklu Sporcu

Madde 26 - Federasyonumuzca hazırlanarak yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı çerçevesinde tescil, vize ve transfer işlemi yaptıran yabancı uyruklu sporcular Federasyonca düzenlenen müsabakalara katılabilirler. Aksi durum Ebu’ya bildirilir.

Madde 27 - Türk vatandaşı olup yurt dışında bulunan sporcular ülkemizde organize edilecek profesyonel boks müsabakalarına Ebu’nun kuralları çerçevesinde ve ancak yurt dışında bulunduğu ülkenin izin belgesi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık belgesinin yanında yurt dışında yaşadığını pasaportu veya sporcu kimliğini ibraz etmesi zorunludur.

Son Hükümler

Yeni Oluşturulacak Kurullar

Madde 28 - Federasyon Başkan ve vekilin teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile bu kurullara eklemeler yapılabilir. Talimatın ana fikrine ve ruhuna uygun görev ve yetkilendirme yapılır.

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 29 - Bu Talimatta yer almayan hususlarda, düzenleme yapmaya Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
Madde 30 - Bu Talimat Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Profesyonel Boks Federasyonunun internet sayfalarında yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 Yürütme
Madde 31 - Bu Talimat hükümlerini Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı yürütür. .