TÜZÜK

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Federasyonun Adı ve Merkezi, Renkler ve Amblem, Tanımlar, Dayanaklar, Amaçlar, Faaliyetler, Hizmet konuları, Kurullar, Organlar ve görev tanımları

 

Madde 1 - Federasyonun Adı ve Merkezi:

Profesyonel Boks Federasyonu” Tüzük içerisinde ve yazışmalarda kısaca (Proboks ve TPBF) olarak anılacaktır. Federasyonun merkezi İstanbul’dur.

Madde 2 - Federasyonun Renkleri ve Amblemi:

            Federasyonun rengi Kırmızı, Beyaz, Mavidir. Amblemi yuvarlak beyaz zemin üzerine kırmızı mavi eldiven, üstte tek altta yedi yıldız ve iki başakla birlikte yuvarlak daire şeklinde “Profesyonel Boks Federasyonu” yazısı oluşturur.  

            Amblemi oluşturan renklerin anlamı ise kırmızı; al bayrağımızın zeminini aynı zamanda, ringde kırmızı sporcunun köşesini, Beyaz Bayrağımızdaki ay yıldızı ve ringdeki hakemin köşesini yani tarafsız köşeyi, Mavi ise ringdeki diğer sporcunun köşesini, yıldızlar ise Türkiye’mizin yedi bölgesini ifade eder.

Madde 3 - Bu Talimatta Geçen Tanımlar

 • BAKANLIK                    : Gençlik ve Spor Bakanlığı
 • FEDERASYON              : Türkiye Profesyonel Boks Federasyonun
 • KURULLAR                   : Türkiye Profesyonel Boks Federasyonun Çalışma Alanları
 • EBU                                  : Avrupa Profesyonel Boks Birliği
 • ABU                                  : Afrika Profesyonel Boks Birliği
 • ABCO                               : Asya Profesyonel Boks Konseyi
 • WBC                                 : Dünya Boks Konseyi
 • IBF                                    : Uluslararası Boks Federasyonu
 • WBO                                 : Dünya Boks Organizasyonu
 • IBO                                   : Uluslararası Boks Organizasyonu

Madde 4 – Dayanak

21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ekleri, Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Kurulları ve Disiplin Âmirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak, hazırlanmıştır.

Ayrıca  madde üçte belirtilen tanımlarda geçen profesyonel boks birlikleri, boks konseyleri ve boks organizasyonlarının görev, tanım, yönetmelik ve genelgelerine göre faaliyetler yapmak.

Madde 5 - Amaç

Bu talimatın amacı; Türkiye Profesyonel Boks Federasyonunun kurulması yönünde ve kurumsallaşarak, Avrupa ve dünya boks federasyonları, organizasyon boks konseyleri ve boxrec’e üye olmak, ülkemiz adına temsilcilikler almaktır. Yurt içi ve yurt dışında yaşayan sporculara profesyonel boks lisans belgesi vermek, farklı ülkelerde yaşayan Türk Boksörler, Hakemler, Menajer ve Promötör’lere yapılan haksızlıklara karşı, hukuk alanında yardımcı olmak, profesyonel boks hakemleri yetiştirmek, ülkemizde yapılan organizatörlere yardımcı olmak,  Avrupa ve dünyada olduğu gibi, profesyonel boks alanlarda yapılan, organizasyonlar, kemer, unvan gibi maçların Türkiye’de yapılmasını sağlamak, boks sporunu uluslararası arenaya taşımak ve kalıcı kılmak,   sporcularımızı ülkemizde yurt içi ve yurt dışında aktif olarak tanıtmak, boks spor dalının gelişmesi ve yaygınlaşmasında öncü olmak ve gençlerimizi bu alanlarda yetiştirerek topluma faydalı bireyler haline gelmesi ve emeklerini karşılığında bu sporu meslek edinmelerini sağlamaktır.

Madde 6 - Federasyonun Faaliyet Alanı

 1. Federasyon bünyesinde ülke içinde veya ülke dışındaki sporculara profesyonel boks lisans belgesi vermek,
 2. Federasyon bünyesinde profesyonel Hakem, Antrenör, Menajer gibi, vb. alanlarda kurs ve seminerler düzenlemek,
 3. Federasyon adına bölge kurullar, yurt içi ve yurt dışında il temsilcilik ve boks şubeleri açmak, sporcular yetiştirmek ve tanıtmak amaçlı paramotorlar (organizasyonlara) destek vermek veya federasyon tarafından tanıtımlar yapmaktır.
 4. Yurt dışı ve yurt içi sivil toplum kuruluşları ile sportif, sosyal, kültürel, sanat ve ekonomik alanlarda faaliyetler yapmak.

Madde 7 - Federasyonun Hizmet Konuları

Pro. Boks federasyonu kuruluş amacına uygun olarak, aynı amaçtaki dernekleri üye olmayı öneren, özendiren, teşvik eden, planlayan ve yol gösteren bir organizasyondur.

Bu kapsamda

 1. Federasyonun ihtiyacı olan gayrı menkulleri kiralar veya satın alır.
 2. Federasyonun amaçlarını gerçekleştirilmesi için iktisadi işletme ve teşekküller kurar, işletir, işleticiye verir.
 3. Ülkemizde ve ülke dışında sivil toplum kuruluşlarının önemini ve etkinliğini tanıtmak sivil toplum kuruluşlarının yaygınlaşmasını ve çoğalmasını özendirmek amacıyla diğer üst kuruluşlarla iş birliği yapar.
 4. Federasyonu oluşturan spor kulüpleri birbirlerini daha yakından tanımaları ve kaynaşmaları için ortak geziler ve geceler düzenler, federasyon merkezinde toplantı ve eğlenti yeri açar, işletir veya işleticiye verir, her türlü ayni ve nakdi bağış toplar ve bağışta bulunur.
 5. Federasyonun kulüp üyelerinin Ülkemize ve Dünya’ya etkin olarak tanıtmak için bildiri, bülten, broşür çıkarır, dergi, kitap, basar film, kaset, CD gibi tanıtım araçları yaptırır, bu alanda yapılan faaliyetlere destek olur.
 6. Ulusal alanda federasyonlarla, sivil toplum kuruluşlarla ticari, ve yurt içi ve yurt dışı sporcu, menajer, promötör (organizatör) gibi kişilerce sözleşmeler yapma, sporculara profesyonel boks lisans belgesi, katılım gibi belgeler yurt içinden ve yurt dışında gelecek ve organizasyonlara izin verme ve farklı kuruluşlardan izin alma.
 7. Federasyonu oluşturan kulüp üyeleri arasında disiplini ve iş birliğini sağlar
 8. Uluslararası Federasyonlar, Konfederasyonlar, Komiteler Birlikleri, Yurt dışı ve yurt içi sivil toplum kuruluşları ile sosyal, kültürel, sanat ve ekonomik alanlarda faaliyetler yapmak,
 9. Pro. Boks Federasyonu, demokratik bir kuruluş olup, hiçbir siyasi parti, örgüt ve harekete bağlı değildir, kendi ilke ve amaçları doğrultusunda yapacağı çalışmalarda bağımsız hareket eder.
 10. Çeşitli İllerde Kurulları olup, Boks adına faaliyet gösteren kulüpleri, bir federasyon çatısı altında toplamak, profesyonel boks federasyon bünyesinde oluşacak bu büyük güç ile kamuoyu bilincinin oluşmasını sağlamak profesyonel boks’a üye kulüpler ile Boks alanında faaliyet gösteren kuruluşlarımızın, insanlarla sosyal dayanışma sağlamasını, kendi değerlerine saygı duymasını ve dayanışmayı temin için plan, proje ve program yapmak,
 11. Boks sporunun menfaatini temel alarak, yasa gereğince kendi alanında faaliyet gösteren insanlarına hizmet sunmak amacı ile a) profesyonel boks temelinde kurulu bulunan kulüplere sosyal, kültürel ve ekonomik destek ve ayrı çalışan kulüpler arasında koordinasyonu sağlamak,
 12. Sporun Demokrasi, insan hakları temelinde var olacağı bilinci ile demokrasinin korunmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, Milli Kültüre katkıda bulunmak, daha sağlıklı ve güçlü demokratik sivil toplum kuruluşlarının oluşması için kurucu derneklerle amaç ve iş birliği yapmak,
 13. Tek amaç etrafında toplanmış, tek ses, tek yürek olarak tüm sporcuların güveninin paylaşıldığı kurumsal güçlü bir profesyonel boks imajının oluşmasına çalışmak,
 14. Federasyona bağlı kulüp üyelerinin; eğitim, kültür, sanat, sosyal ve ekonomik konularda gelişmelerine üst kuruluş olarak öncülük etmek, gereken etkinliklerde bulunmak için yönlendirmek,
 15. Yarınlarımızın teminatı gençlerimizin ve çocuklarımızın topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalar yapmak,
 16. Kültürümüzü yeni nesillere aktaracak çalışmalar yapmak ve kuşaklar arası devamlılığı sağlamak için kültürel altyapılar oluşturmak,
 17. Federasyona üye kulüp çalışma ve uygulamalarını kolaylaştıracak ve geliştirecek idari bir yapıyı oluşturmaktır.
 18. Konfederasyon kurmak veya kurulmuş aynı amaçlı konfederasyonlara üye olmak.
 19. Yurt içi ve yurt dışı sporculara profesyonel boks lisan belgesi vermek
 20. Yurt içi ve yurt dışı profesyonel hakem kursları açmak ve seminer seminerler düzenleyerek katılım belgesi vermek
 21. Yurt içi ve yurt dışı Menajerlik ve Promotörlük seminerler ve katılım belgesi vermek
 22. Yurt içi ve yurt dışı amatör ve profesyonel boks federasyonlarla iş birliği içerisinde bulunma,
 23. Organizasyon yapan kuruluşlarla destek veya tanıtım amaçlı iş birliği içerisinde bulunmak,
 24. Federasyon adına gelir getirecek ticari ve yardımlaşma faaliyetlerde bulunma, 

Madde 8 - Federasyona Üyelik

a) Üyelik

 1. Üye spor kulüpleri federasyonu temsil edecek delegelerini, kendi genel veya olağanüstü kurullarında seçerler.
 2. Kurucu üyeler dışında kalan spor kulüplerin üye olabilmeleri için; bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde branş tescili yaptırmış olmaları, kendi genel kurullarında karar almaları ve gerekli yasal formaliteleri tamamlamaları gereklidir.
 3. Gerçek kişiler federasyona üye olamaz.
 4. Gerekli işlemleri tamamlamadan yapılan müracaatlar federasyon yönetimince dikkate alınmaz.
 5. Genel kurul kararını alan kulüpler, yazılı olarak federasyon yönetimine başvuruda bulunurlar, federasyon yönetimi (30) gün içinde yapılan müracaatı olumlu veya olumsuz kararı, kulüp başkanına yazılı olarak bildirmek zorundadır.

b) Üye Kulüplerin Yükümlülükleri

 1. Federasyon tüzüğünde yazılı bulunan tüm hükümlere ve yetki organların aldığı kararlara uymak zorundadırlar. Üye kulüpler Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararları uygulamakla yükümlüdürler.
 2. Üye kulüpleri, kendi Genel Kurul Toplantılarını, Federasyon Genel Kurul toplantılarından en az (1) ay önceden yapıp; Faaliyet Raporu, Bilanço, Denetim Kurulu Raporu,  Katılım Listesi, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve Delege Listesi gibi Genel Kurul Sonuç belgelerini federasyon başkanlığına en az (30) otuz gün önceden yazı ile bildirirler.
 3. Kulüpler Genel Kurullarını tüzüklerinde belirtilen zamanda yaparlar ve yapılan bu genel kurulda seçilen delegeler bir sonraki genel kurullarına kadar delege kabul edilirler.
 4. Tüzüğün tamamının hayata geçirilmesinde ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde oluşacak her türlü giderlere, üye kulüpleri katılmak zorundadır.
 5. Federasyonun amacına aykırı davranış ve tutumlarda bulunamazlar.
 6. Hazırlayacakları çalışma programlarını Federasyon Genel Kurulunda onaylatırlar.

c) Üyeliğin Sona Ermesi

 1. Kurucu veya üye kulüpler federasyondan ayrılmak istediklerinde, kulüplerin yönetim kurul kararlarıyla yazılı olarak federasyona bildirmek ve federasyonun yönetim kurulunun vereceği karar neticesinde üyeliğinin sona ermesi veya ermemesi hususunda federasyonun yıllık aidatını ve birikmiş borçları ile birlikte ödemesi ve ödenmediği takdirde mahkeme ve icra yolu ile alınır.  
 2. Dernekler kanuna göre suç işleyen kulüp derneğin üyeliği sona erer. Herhangi bir suçtan dolayı üyeliği sona eren kulüp derneklerin birikmiş borçlarını ödemek zorundadır ve ödenmediği takdirde mahkeme ve icra yolu ile alınır. 
 3. Ödemeyi taahhüt ettiği halde aidatını ödemeyen kurucu veya üye kulüpler yasa gereği mahkeme ve icra yoluyla alınır.
 4. Federasyonun kurucu üyesi veya üyesi olan spor kulüpleri, federasyonun yönetimince uygun görüldüğü takdirde veya kendi istekleri doğrultusunda üyelikleri sona erebilir.

d) Federasyon Üyeliğinden Çıkma ve Çıkarılma

Üye Kulüplerin;

 1. Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymaması veya bu kararların gerçekleşmesini engelleyici yönde faaliyet göstermesi,
 2. Federasyona kulüp aidatlarını ödememesi, üye kulüpler aidatlarını varsa birikmiş borçlarını ödemek zorundadır  
 3. Federasyon tüzüğüne aykırı hareket etmesi veya dernekler yasasını ihlal edici uygulamalarda bulunması durumunda;
 4. Federasyon Yönetim Kurulu, konuyu gündeme alır ve üye sayısının (2/3)’ünün onayıyla kulübe gerekli uyarıyla ve bu kararı gerekçeleri ile birlikte ilgili kulübe bildirir. Kulüp derneğinin ifadesine başvurur, kulübün alınan savunması doğrultusunda disiplin kurulu hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna arz eder ve rapor doğrultusunda yönetim kurulu kulübün ihracına karar verebilir.
 5. Yukarıda (1), (2), (3),  fıkralarında bildirilen konularla ilgili olarak kulüp, bir ay içerisinde Federasyon yönetimine yazılı itirazını bildirmediği takdirde kararı kabul etmiş sayılır. Yazılı itirazın bildirilmesi halinde konu ilk Federasyon Genel Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. Federasyon Genel Kurulunca kesinleşen ihraç kararına karşı, İhraç edilen kulüplerin, ihraç kararının düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda ancak Federasyon Genel Kurulu kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilebilir. Kulüplerin ihracı halinde Federasyondan herhangi bir şekilde maddi ve manevi hak talep edemez.
 6. Federasyonun olağan ve olağanüstü kurullarına yazılı müracaatta bulunup üst üste mazeretsiz olarak katılmayan kurucu kulüp ve üye kulüpler, geçerli mazeretlerini belgelendiremezlerse yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır. Federasyona adına birikmiş borçları varsa Federasyon birimlerince tahsil edilir, ödenmediği takdirde mahkeme ve icra yolu ile alınır.
 7. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla federasyon bünyesinden çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 9 - Federasyon Organları

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu,
 4. Disiplin Kurulu,
 5. Danışma Kurulu,
 6. Kurulları,

 

Madde 10 - Genel Kurul

 1. Federasyonun kurucu üyeleri;
 1. Genel Kurulun doğal üyesi değildir, Federasyon; Üye kulüplerin genel Kurullarında seçtikleri (7) yedi delege ile temsil edilirler. Üye kulüpler  (7) yedi asıl delege ile birlikte (3) üç yedek delege tespit ederler.
 2. Üye kulüpler tarafından başta üye listesi olmak üzere, Genel Kurul toplantısına katılacak olan delege listesini genel kurul toplantı tarihinden (30) otuz gün önce federasyon başkanlığına bildirirler. Her delegenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Delege oyunu bizzat kendisi kullanır. Bir başkasını temsilen, vekâlet vererek ya da diğer yazışma şekilleriyle, oy kullanamaz. Kullanır ise kullanılan oy geçersiz sayılır. Federasyonun ilk olağan genel kurul toplantısına katılacak delegeler üye kulüplerin genel kurulunca belirlenir.

 

 1. Genel Kurul Toplantısı;
 1. Birinci olağan genel kurul toplantısından itibaren (3) Üç yılda bir, OCAK ayında olağan denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde ya da federasyon genel kuruluna katılmaya hak kazanmış delegelerinin (1/5) beşte birinin isteği üzerine olağan genel kurul toplanır. Genel Kurul toplantıya Denetleme Kurulunun ya da delegelerin (1/5) beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunca çağrılır.
 2. Denetleme kurulunun ya da delegelerin (1/5) beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu (1) bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Denetle Kurulu ya da toplantı istediğinde bulunan delegelerden birinin başvurusu üzerine sulh, hukuk hakimliği federasyon delegeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 4721 sayılı yasanın 76. maddesine göre de federasyon herhangi bir konunun yaptırımı amacı ile üyelerinin imzası ile toplantı yapabilir, ancak bu toplantı olağan genel kurul toplantısı yerine geçmez.

 

 1. Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile yada Federasyonun resmi web sitesi ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 1. Toplantı Usulü
 1. Genel kurul, katılma hakkı bulunan Delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 2. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegeler resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 3. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 4. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırın listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 5. Kurucu dernek başkanları doğal delegedir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
 6. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
 7. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 11 - Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 1. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
 2. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
 3.    Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 12 - Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

 1. Federasyon organlarının seçilmesi,
 2. Federasyon Tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Federasyona dönem içerisinde üye olma amacıyla yazı ile başvuran kulüpler hakkında üyeliği kabul etme ya da etmeme konusunda karar vermesi,
 6. Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 7. Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 8. Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 9. Federasyonun Konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 10. Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki federasyon, konfederasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 11. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 12. Federasyonun şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 13. Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 14. Federasyonun fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 16. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 17. Federasyon gerekli görülmesi halinde istediği, ulusal ve uluslararası il veya ilçeler de temsilcilik ve şubeler açma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,
 18. Profesyonel Boks Federasyonun amaçları doğrultusunda yönetim kurulu ve tüm kurulların kendi görev sorumluğu alanındaki yapılan harcamaları Profesyonel Boks federasyonu adına faturalandırmaları şartı ile yönetimin kurulu kararıyla federasyonun oluşacak bütçesinden karşılanması.

Madde 13 - Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

a) Yönetim Kurulu

 1. Yönetim Kurulu, on iki asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak Bir Genel Başkan, Dört Genel Başkan yardımcısı, Bir Genel Sekreter, Bir Sayman, 6 asil üye olmak üzere,  on iki kişiden oluşur.
 2.    Yönetim Kurulu, ayda bir olağan toplantı yapar, Gerek görülmesi halinde genel başkan yönetim kurulunu olağan üstü toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Bu suretle oluşacak yönetim kurulu asıl üyelerinin sayısı yarıdan aşağı düşerse; genel kurul bir ay içerisinde toplantıya çağırılır.

b) Yönetim kurulunun görev bölümü

 1. Genel Kurulca seçilen yönetim kurulu üyeleri seçimi takip eden (1) bir hafta içinde aralarında toplanır. İlk toplantıda görev bölümü yapılır. Görevleri karar defterine yazılır ve kararların altı imzalanır.
 2. Sonuçlar (30) otuz gün içinde ilgili kuruma kendi şifresinden DERBİS sistemi ile bildirilir.

c) Yönetim kurulunun hukuksal niteliği

 1. Yönetim Kurulu genel kuruldan sonra karar alma ve yürütme organı olup genel kurula karşı sorumludur,
 2. Federasyonu yönetsel ve yargısal makamlara gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki verebilir.
 3. Yönetim Kurulu üyeleri bu görevlerinden dolayı ücret almaz. Yönetim Kurulu kararları dışındaki çalışmalardan ve faaliyetlerden kendileri sorumludur.
 4. Yönetimde görev alan delegeler, kendi kusuru veyahut ihmali ile sebebiyet verdikleri her türlü zarardan bizzat kendileri sorumludur.

d) Yönetim Kurulu toplantısı

 1. Yönetim Kurulu ayrı bir çağırıya gerek duymadan her ayın ikinci haftası olağan toplantısını yapar,
 2. Olağanüstü hallerde ya da gecikmesinde sakınca görüldüğü takdirde başkan ve (2) iki yönetim kurulu üyesinin isteği üzerine yönetim olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılarda gündemde olan konular tartışılır ve karara bağlanır
 3. Yönetim Kurulu her ayın ilk haftasında gündemli toplantı yapar. Başkan yardımcıları, Bölge kurulları, İl temsilcileri bir aylık çalışmalarında yapmış olduklarını yazılı olarak başkana sunarlar.

e) Toplantı ve karar yeter sayısı

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantılara katılmayanlar toplantı öncesi varsa geçerli mazeretlerini başkana bildirirler, daha sonra yazılı olarak genel sekretere verirler.

f) Toplantıya katılmayan üye

Mazeretsiz ve izinsiz üst üste (3) üç defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan ya da bir yıllık çalışma dönemi içerisinde yapılan toplantıların (1/3)’ne üçte birine katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

Madde 14 - Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Federasyonu Ulusal ve uluslararası arenada temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Federasyonun çalışmaları ile ilgili Talimat ve Yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 7. Genel kurulda alınan kararları ve her ayın ikinci haftasında yaptığı yönetim kurulu toplantılarında alınan kararları uygulamak,
 8. Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 9. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde yetkili mercilere bildirmek.
 10. Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 11. Federasyonun amaclarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 13. Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve boks ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,
 14. Federasyonun iç tüzüğünü hazırlamak ve komisyonları kurmak.
 15. Federasyonun tüm faaliyetlerinin yürütülmesinden ve tüm diğer taraflar nezdinde ki temsilinden yönetim kurulu ile birlikte sorumludur.  
 16. Profesyonel Boks Federasyonun amaçları doğrultusunda yönetim kurulu ve tüm kurulların kendi görev sorumluğu alanındaki yapılan harcamaları Profesyonel Boks federasyonu adına faturalandırmaları şartı ile yönetimin kurulu kararıyla federasyonun oluşacak bütçesinden karşılanması.
 17. Genel Başkanın veya Genel Sekreterin, Federasyonun amaçları doğultusunda Başkanın talimatı ile Tebliğ ve Tebelluğ edeceği görevleri kabul edip yerine getirmek,

Madde 15 - Genel Başkan olmak için aranan şartlar

Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;

 1. En az yüksekokul mezunu olmak
 2. Federasyonun Kurucu üyesi ve kulübün başkanı veya kulüp yönetimden biri olması
 3. Boks, Kickboks, Muay Thai Antrenör belgelerine sahip olmak
 4. Herhangi bir kamu kurumuna en az 10 yıllık memur olmak
 5. Herhangi bir sabıkasının olmaması

Madde 16 - Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

 1. Yönetim Kurulu ile her ayın 2. Haftasında olağan toplantılar yapar ve Federasyon tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında temsil eder,
 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu ile birlikte aldığı  kararları uygulamak
 3. Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,
 4. Kurulların kurulması, atanması, görevden alınması genel başkana aittir ve gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek,
 5. Genel Başkanın federasyon adına yerine getirdiği olağan işlerde yönetim kurulu kararı aranmaz.
 6. Genel sekreter ile birlikte bütün yazışmaları, genel saymanla birlikte tüm muhasebe ve muamelat evrakını imza eder,
 7. Federasyon adına, oluşan gelirin başkan imzası doğrultusunda harcama giderleri için kullanılır.
 8. Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak,
 9. Denetleme kurul raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirip tartışmaya açar,
 10. Federasyondaki bütün büroların ve personelin amiri olup, federasyona bağlı kuruluşlar dâhil her türlü çalışmaları denetim ve inceleme yetkisine sahiptir. Federasyonun tüm organlarında söz ve oy hakkı vardır.
 11. Yönetim kurulunun tespit edeceği miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcamaya yetkilidir,
 12. Federasyon tarafından çıkartılan basın ve yayın organlarına sahiplik eder.
 13. Uygun gördüğü kişiyi, birden fazla asistan olarak atayabilir. Görevleri ise madde 9’da   belirtilen federasyon organları ile başkan arasındaki çalışmaları koordine eder.
 14. Federasyon adına denetlemelerden sonucunda doğacak her türlü maddi ve hukuk sorunlar yönetimde bulunan o görev kimi ilgilendiriyorsa sorumluluk yönetimdeki kişiye aittir.
 15. Federasyon adına banka hesabı ve hesapları açmak, bu hesapları işletmek ve her türlü para çekme ve transferini gerçekleştirmek,
 16. Profesyonel Boks Federasyonun amaçları doğrultusunda yönetim kurulu ve tüm kurulların kendi görev sorumluğu alanındaki yapılan harcamaları Profesyonel Boks federasyonu adına faturalandırmaları şartı ile yönetimin kurulu kararıyla federasyonun oluşacak bütçesinden karşılanır,    
 17. Federasyonun tüm faaliyetlerinin yürütülmesinden ve tüm diğer taraflar nezdinde ki temsilinden yönetim kurulu ile birlikte sorumludur, 
 18. Genel Başkan kendi talimatı veya Genel Sekreter vasıtası ile, Federasyonun amaçları dogultusunda Yönetim Kurulu dahil Federasyonun tüm kurul ve birimlerine görevlerini ve her türlü görevi,  Tebliğ ve Tebelluğ etmek,
 19. İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yaptırmak,

Madde 17 - Genel Başkan Yardımcılarının görev ve yetkileri

 1. Genel Başkan yardımcıları Federasyonun amaclarına ulaşmak için üye spor kulüpleri, kurullar, iltemsilcileri ve üyeler arasındaki konuların, çeşitli işlerin, uyum, düzen ile ilgili bağlantıyı (koordinasyonu) sağlar, yazılı belge ile başkana sunar,
 2. Başkan veYönetim Kurulu ile her ayın 2. Haftasında olağan toplantılar yaparak Federasyonun Kurumsallaşmasını pekiştirmek açısından bir plan ve program dahilinde Federasyonun amaçları doğrultusunda  tüm birimlerini, şubelerinin, faaliyetlerinin çalışmalarının birlik beraberliğini sağlar.
 3. Başkan Yardımcıları hazırladıkları bu yazılı Plan ve programı Federasyonun amaçları doğrultusunda uygular ve maddeler halinde Genel başkan ve Genel Sekreterede bir yazı ile bildirir.
 4. Kurulların, temsilcilerin ve şubelerinin faaliyetlerini, çalışmalarını takip ve teşvik eder,
 5. Federasyonun, amaçları doğrultusunda spor kulüpleri, kurullar, il temsilcileri ve üyeleri yönlendirir ve teşfik eder, Genel başkan bir yazı ile bildirir.
 6. Genel başkanca verilen görev alanında federasyon faaliyetlerini koordine eder ve yürütür.
 7. Federasyonun sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesinde verilecek görevleri yapar.
 8. Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda bilgisi ve izni doğrultusunda gündem konularına göre, yazılı izniyle o süre zarfı içerisinde başkanın uygun gördüğüne vekâlet verir.
 9. Genel Başkanın talimatı ile Genel Sekreterin, Federasyonun amaçları dogultusunda verilen tüm görevleri yapmak ayrıca Tebliğ ve Tebelluğ edilen her türlü görevi kabul edip yerine getirmek,
 10. Başkan Yardımcıları, Federasyon ile ilgili yapacakları tüm iş ve işlemlerde Genel başkan ve Genel Sekreteride yazılı olarak bilgilendirmek.
 11. Başkanın yazılı izni ile ve her türlü sorumluluk olma şartı ile gerekli imzayı atmak,
 12. Federasyonun her türlü maddi ve hukuki konulardan sorumlu olmak
 13. Profesyonel Boks Federasyonun amaçları doğrultusunda yönetim kurulu ve tüm kurulların kendi görev sorumluğu alanındaki yapılan harcamaları Profesyonel Boks federasyonu adına faturalandırmaları şartı ile yönetimin kurulu kararıyla federasyonun oluşacak bütçesinden sağlamak,  
 14. Federasyonun tüm faaliyetlerinin yürütülmesinden ve tüm diğer taraflar nezdinde ki temsilinden yönetim kurulu ile birlikte sorumlu olmak.  

Madde 18 - Genel Sekreter Görev ve Yetkileri

 1. Başkan ve Yönetim Kurulu ile her ayın 2. Haftasında olağan toplantılar yapar Federasyonun bütün idari yazışmalarını, faaliyetlerini düzenlerler, kendi görev alanında denetlemelerden doğabilecek hukuksal, maddi cezalardan yönetimle birlikte sorumludur.
 2. Yönetim Kurulu gündemini düzenler ve kurula getirir,
 3. Federasyon bünyesinde çalışan elemanların her türlü ücretleri haricinde ve dışındaki, Lisans, Katılım Belgesi, Resmi Yazılar, vb. gibi yazışma işlerini düzenler ve yürütür.
 4. Başkan yardımcılarının Federasyonla ilgili kendisine yazılı olarak bildirdikleri iş ve işlemleri başkanı bilgilendirmek,
 5. Federasyona bağlı bulunan spor kulüpleri ve üye olacak spor kulüplerle ile ilgili resmi yazışmaların yapılması,
 6. Karar defteri, evrak kayıt defteri ve üye kayıt defterlerini düzenlemek ve arşivlendirmek hususunda tek yetkilidirler.
 7. Genel sekreter, federasyonla ilgili yurt içi ve yurt dışı kurumlarla yapılan yazışmaları yapmak ve takibini yaparak başkanı yazılı olarak bilgilendirmek.
 8. Genel sekreter; federasyonun amaçları doğrultusunda federasyonun işleyişindeki iş ve işlemleri hızlandırmak için, Genel Başkanın talimatları ile federasyon yönetim kurulu dahil ilgili tüm kurul ve birimlerinin her türlü görevlerini paylaşmak, istişarede bulunmak ayrıca görevlerini Tebliğ ve Tebelluğ etmek, bu görevlerin yapılıp yapılmadığını takip ve kontrol etmek, uyarılar da ve düzenlemede bulunmak en önemli görevidir.
 9. Profesyonel Boks Federasyonun amaçları doğrultusunda yönetim kurulu ve tüm kurulların kendi görev sorumluğu alanındaki yapılan harcamaları Profesyonel Boks federasyonu adına faturalandırmaları şartı ile yönetimin kurulu kararıyla federasyonun oluşacak bütçesinden karşılanır,  
 10. Federasyonun tüm faaliyetlerinin yürütülmesinden ve tüm diğer taraflar nezdinde ki temsilinden yönetim kurulu ile birlikte sorumludur. 

Madde 19 - As Başkanın Görev, Yetki ve Sorumluluğu

As başkanları; Genel başkan tarafından atanır ve görevlendirilir

 1. As Başkan, Bölgesinden ve bölgelerindeki birimlerden sorumludur,
 2. Bölge kurul başkanları ile uyum içinde çalışır, bölgesinde ve her bir birimin yaptığı çalışmaları koordine eder,
 3. Federasyonun amaçları doğrultusunda Bölgeler kurul başkanı ile uyum içinde il temsilci olacakların isimlerini belirler, Genel Başkana ataması için yazılı sunar,
 4. Genel Başkanın kendilerine vereceği görevleri yapmakla sorumludur.
 5. Federasyon bünyesindeki her kurul, Bölge için bir As Başkan atanabilir.

Madde 20 - Genel Saymanın Görev ve Yetkileri

 1. Federasyonun muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütür,
 2. Federasyon gelirlerinin sağlanmasını, harcamalarını bütçe esasına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarını gereği gibi sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir,
 3. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar,
 4. Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarını usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar,
 5. Federasyon hesaplarını her an için iç ve dış denetime hazır bulundurur,
 6. Genel kurul kararı uyarınca harcamalar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda yönetim kurulunda karar almak için teklifte bulunur,
 7. Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar ve yönetim kurulunun bilgisine sunar,
 8. Tahsil tediye, mahsup vs. muhasebe işlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları başkanla birlikte imza eder. Başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan yönetim kurulu üyeleri ile imza işlerini yürütür,
 9. Yönetim Kurulunun belirlediği miktarda kasada nakit para bulundurur,
 10. Profesyonel Boks Federasyonun amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Federasyon bütçesinden her türlü harcamayı yapar.
 11. İşletme hesap defterine faturalar, fişler, bağışlar ve ödenen aidatların işlenmesinden sorumludur,
 12. Federasyonun tüm faaliyetlerinin yürütülmesinden ve tüm diğer taraflar nezdinde ki temsilinden yönetim kurulu ile birlikte sorumludur. 
 13. Matbada bastırılan Alındı ve diğer belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, kontrol etmek ve bir tutanak ile teslim almak.
 14. Profesyonel Boks Federasyonun amaçları doğrultusunda yönetim kurulu ve tüm kurulların kendi görev sorumluğu alanındaki yapılan harcamaları Profesyonel Boks federasyonu adına faturalandırmaları şartı ile yönetimin kurulu kararıyla federasyonun oluşacak bütçesinden karşılanır,
 15. Genel Başkanın ve Genel sekreterin, federasyonun amaçları doğrultusunda vereceği her türlü görevi yapmak ayrıca Tebliğ ve Tebelluğ ile verilen görevleri kabul etmek.

Madde 21 - Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Denetim Kurulu, Tüzüğün yirmi ikinci maddesinde aranılan özelliklerin yanında,  Federasyon ve Dernek faaliyetlerinde tecrübeli olmaları önceliktir, Federasyon Yönetiminin teklifi ile genel kurulca üç asıl ve üç yedek üye olarak seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerden göreve çağrılır. Seçimleri izleyen (7) yedi gün içinde toplanarak aralarında (1) bir başkan ve (1) bir sekreter seçer.

a) Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Federasyonun Her türlü iş işlemlerini hesap ve defterlerini mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı,  denetler,
 2. Üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilânço gelir ve gider hesabına ait incelemeleri genel kurula bir raporla sunar,
 3. Federasyon gelir ve giderlerini usulüne uygun biçimde ve tarih sırasına göre vezne defterinin ilgili bölümlerine işlenip işlenmediğini ve bu harcama evraklarının yönetim kurulu kararlarına dayanıp dayanmadığını inceler,
 4. Yönetim kurulunun harcamalarla ilgili kararlarına uygun harcama yapılıp yapılmadığını denetler,
 5. Federasyona ait demirbaş kıymetlerinin kiralama, kullanma, satış değerlerinin emsal değer ve ölçülere uyup uymadığını denetler,
 6. Federasyonun bankalarda, elde ve kasada bulunan para durumunu tespit eder,
 7. Gelen, giden evrak kayıt defterlerinin tutulup tutulmadığını kontrol eder,
 8. Yazılı başvurulara gereken süre içerisinde yanıt verilip verilmediğini denetler,
 9. Bir (1) yıllık süreler içerisinde yapılan denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar,
 10. Genel Müdürlük veya özel kuruluşlar tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilir.
 11. Denetim kurulu, yapılan iş ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.
 12. Aldığı kararları ve denetleme raporlarını sırası ile özel bir deftere işler, yazışmalar için dosya tutar,
 13. Gerektiğinde Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
 14. Federasyonun tüm faaliyetlerinin yürütülmesinden ve tüm diğer taraflar nezdinde ki temsilinden yönetim kurulu ile birlikte sorumludur. 
 15. Profesyonel Boks Federasyonun amaçları doğrultusunda yönetim kurulu ve tüm kurulların kendi görev sorumluğu alanındaki yapılan harcamaları Profesyonel Boks federasyonu adına faturalandırmaları şartı ile yönetimin kurulu kararıyla federasyonun oluşacak bütçesinden karşılanır,

b) Denetleme Kuruluna Bilgi ve Belge Vermek

 1. Yönetim Kurulu, denetleme kurulunun sözlü ya da yazılı olarak istediği açıklama ve yapması gereken açıklamalarla ilgili bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür,
 2. Federasyonun bütün organ ve personeli, denetleme kuruluna bu konularda yardım etmek ve kolaylık göstermek zorundadır,
 3. Denetleme kurulu belgeleri federasyon merkezi dışına çıkarmadan kendine ayrılan yerde inceler.

Madde 22 - Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Disiplin kurulun yönetiminde en az bir avukat, sporda idareci, teknik adam, kamu kurumlarında yönetici veya amir, ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip olanlar arasından seçilir.

Profesyonel Boks Federasyonun amaçları doğrultusunda yönetim kurulu ve tüm kurulların kendi görev sorumluğu alanındaki yapılan harcamaları Profesyonel Boks federasyonu adına faturalandırmaları şartı ile yönetimin kurulu kararıyla federasyonun oluşacak bütçesinden karşılanır,

a) Disiplin Kurulunun oluşumu

 1. Disiplin Kurulu, yönetimin teklifi federasyon başkanının onayı ile Genel Kurul’ca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur, boşalan asil üyeliklere oy sırasına göre yedek üyelerden alınır.
 2. Disiplin Kuruluna seçilen asil üyeler, Federasyonun Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen bir hafta içinde kendiliğinden toplanır.
 3. İlk toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder. Disiplin Kurulu üyeleri kendi aralarından bir Başkan, bir başkan vekili, Sekreteri ve üyeleri seçerler,
 4. Disiplin Kuruluna aday olabilmek için, daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur. Cezası olan Disiplin Kurulu üyesi olarak görevlendirilemez.
 5. Üyelerin en az biri hukukçu, ikisinin ise spor alanında çalışmalar yapmış ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip veya sporda idareci, teknik adam, kamuda yöneticilik ve benzeri görevlerde bulunmuş kişiler olması şarttır.
 6. Yedek üyeler, herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, sırasıyla görevlendirilmiş sayılır.

b) Disiplin Kurulu Ne İş Yapar

 1. Disiplin Kurulu, Federasyonun amaç ve ilkelerine, Tüzüğüne, Genel Kurul Kararlarına ve Yönetim Kararlarına aykırı hareket ettiği öne sürülen üye ve yöneticiler hakkında;
 2. Ceza/disiplin kurulu üyeleri Federasyonun faaliyetlerde, faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici, kurul üyeleri ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine bakar,
 3. Disiplin Kuru üyeleri Gençlik ve Spor Bakanlığının 30830 Sayılı Spor Disiplin Yönetmeliğinde ve 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete belirtilen cezalardan uygun olanı verir.

c) Disiplin Kurulunun Görev Ve Yetkileri

 1. Bir önceki dönemden devreden dosya ve işlerin olup olmadığı gözden geçirilir.
 2. Kurulun yapacağı toplantıların tarihi ve düzeni belirlenir. Seçilenler arasında bir önceki dönem Disiplin Kurulu üyelerinden, kimse yoksa bilgi almak üzere, eski Kurul Başkanı toplantıya davet edilir.
 3. Kurul, kendisine gönderilen işlerin yoğunluğuna göre toplantı düzenini kendisi belirler. Başkanın daveti üzerine toplanır.
 4. Ancak Kurul, her üç ayda bir elindeki işler konusunda hazırladığı bir raporu Yönetim Kuruluna, dönem sonlarında ise Genel Kurula sunar.
 5. Federasyon başkanı, yönetim kurulu, kurul üyelerinin, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti üzerine gerekli inceleme başltılır.
 6. Pro Federasyonun izni ile yapılan spor müsabakası ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar vermek.
 7. Disiplin kurulu incelemelerine ilişkin iş ve işlemleri kaydetmek, dosyalamak, arşivlemek.
 8. İki Disiplin Kurulunun toplantılarına üst üste üç kez mazeretsiz olarak katılmadığı, diğer üç üye tarafından tutanakla tespit edilen asıl üyenin üyeliği düşer. Kurul üyeliklerinde bu veya başka bir nedenle boşalma olduğu taktirde, en çok oy almış olandan başlanarak yedek üyeler sırasıyla Kurula davet edilir. Buna rağmen Kurul üye sayısı üç kişinin altına düşerse, Olağanüstü Genel Kurul yeni bir Disiplin Kurulu seçmek üzere Yönetim Kurulu tarafından toplantıya davet edilir.
 9. Disiplin Kurulu, ancak, önüne gelen olay ve konular hakkında karar vermek yetkisine sahiptir. Seçilmiş Kurullar hakkında, görevlerini yürütürken kullandıkları takdir hakları kapsamındaki tasarrufları nedeniyle ceza kararı verilemez.
 10. Kurucu üye ve üye kulüplerin, yönetim ve kurullarının oluşacak danışma birmlerinin, ödemeyen aidatları ile ilgili kişilerin tespitini yapar ve yönetime yazılı olarak bildirir.

 

d) Disiplin Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları

 1. Federasyonun tüm faaliyetlerinin yürütülmesinden ve tüm diğer taraflar nezdinde ki temsilinden yönetim kurulu ile birlikte sorumludur. 
 2. İnceleme veya soruşturma sırasında elde ettikleri bilgi ve belgeleri başka amaçlarla kullanamaz, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşamaz,
 3. Haklarında İnceleme yürütülen yönetici ve üyelerinin tüzükten ve diğer mevzuattan kaynaklanan haklarına zarar veremez,
 4. Federasyon yöneticileri ve üyeleri hakkında yürütülen İncelemelerde hakkında inceleme yürütülen yönetici ve üyelerin görevlerini yerine getirmesini engelleyemez,
 5.  İnceleme sırasında inceledikleri bilgi ve belgeleri ait oldukları birim dışına çıkaramaz,
 6. İnceleme gerekiyorsa, Disiplin soruşturmasına başlanılmasından itibaren, gerektirdiği makul süre içerisinde inceleme veya soruşturmayı tamamlamak,
 7. Disiplin soruşturmasının yürütülmesinde ve disiplin cezasının tespitinde adalet ve tarafsızlık ilkelerine uygun davranmak,
 8. Kişisel kin ve garez duygusu ile hareket etmemek,
 9. Federasyon, yöneticilerinin ve üyelerin kişilik haklarına zarar verebilecek beyanlarda bulunmamak,
 10. Federasyon yetkili kurul ve organlarının icrai faaliyetlerini engelleyici işlemlerde bulunmamak,
 11. Soruşturma konuları ile ilgili olarak basına bilgi vermemek, hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdürler.

Madde 23 - Disiplin Kurul Üyelerinde Aranan Koşullar

 1. T.C vatandaşı ise bir ay içerisinden savcılıktan temiz kâğıt (adli sicil sabıka kaydı),
 2. Yabancı uyruklu ise oturma izni ve pasaport fotokopisi,
 3. Başvuru dilekçe ve Üyelik başvuru formu,
 4. Nüfus cüzdanın fotokopisi ve ikamet belgesi,
 5. 2 adet fotoğraf,
 6. Disiplin Talimatı hükümlerine göre 6 aydan fazla ceza almamış olma şartı aranır.
 7. Kurulların uzmanlık ve özelliklerine göre üyelerde ek koşullar aranabilir.

Madde 24 - Danışma Kurulun Oluşumu

 1. Danışma Kurulu; Başkan, üç bşk yrd, sekreterya ve üyelerinden oluşur. Danışma kurulu ve bünyesinde çalışacak olan kurul üyelerinde Tüzüğün 22. Madde belirtilen şartların yanında özel koşullar ve şartlar aranır.
 2. Bu kurul ve oluşumlara; kulüplerin asıl, yedek delegeleri veya dışardan gönüllü olarak çalışmak isteyenler arasından genel başkanın onayı ile görevlendirme yapılır. Derneğin tüm faaliyetlerinin yürütülmesinden ve tüm diğer taraflar nezdinde ki temsilinden yönetim kurulu ile birlikte sorumludur. 

Danışma Kurulunun Birimleri;

Eğitim Birimi, Spor Birimi, Hakem Birimi, Kulüp Birimi, Antrenör Birimi, Hukuk Birim, Danışma Birimi Bölge Sorumlu Birimi Teknik Birim, Alt Yapı İşleri Birimi, Sağlık İşleri Birimi, Organizasyon Birimi, Yurt İçi Ve Yurt Dışı Basın İşleri Birimi, Reklam Tanıtım Birimi, Sponsor Birimi, Mali İşler Birimi, Genel Koordinatör Birimi  Dergi Çıkartma Birimi, Web Tasarımcı Birimi, Pazarlamacı Birimi, Ticari Faaliyetler Birimi, Arge İşleri Birimi, Menejerlik Birimi vb. Birimler

Görevleri;

 1. Tüm Kurul üyeleri ile her ayın ilk haftasında olağan toplantılar yapar Federasyonun tüm faaliyetlerinin yürütülmesinden ve tüm diğer taraflar nezdinde ki temsilinden yönetim kurulu ile birlikte sorumludur. 
 2. Federasyon amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak,
 3. Federasyon yönetimi ve bölge kurullarının farklı konularda ihtiyaç duyulması halinde danışma kurul başkanının bilgilendirilmesi ve başkan kendi  birim üyeleriyle ile istişare etmesi ve bu istişare sonucunda genel başkan ve genel sekretere yazılı olarak bilgi vermek.
 4. Federasyonun çalışmalarına hız kazandırmak ve federasyonla ilgili olumlu ve olumsuz konularla alakalı yönetim kurul ve federasyonun ihtiyaç duyduğu konular üzerinde araştırma yapmak ve görüş bildirmek
 5. Federasyonla ilgili olumlu ve olumsuz konularla alakalı, yönetim kuruluna yazılı olarak bilgi vermek ve federasyonun ihtiyaç duyduğu konular üzerinde araştırma yaparak genel sekreterle iş birliği içerisinde çalışmak
 6. Genel Başkanın ve Genel sekreterin, federasyonun amaçları doğrultusunda vereceği her türlü görevi yapmak ayrıca Tebliğ ve Tebelluğ belgeleri ile verilecek tüm görevleri kabul etmek.
 7. Profesyonel Boks Federasyonun amaçları doğrultusunda yönetim kurulu ve tüm kurulların kendi görev sorumluğu alanındaki yapılan harcamaları Profesyonel Boks federasyonu adına faturalandırmaları şartı ile yönetimin kurulu kararıyla federasyonun oluşacak bütçesinden karşılanır,

Madde 25 - Bölge Kurulların Oluşumları

 1. Bölge kurulları, genel başkanın federasyon üyelerden veya dışardan uygun gördüğü Boks sporu ile ilgili vasıflı, mahiyatindekileri iyi tanıyan, problemlerini bilen bunlara çözüm üretebilen kişilereden oluşur, görev verme veya görevden alma yetkisi genel başkana aittir. Kurullar, görev ve yetkileri ayrıca talimatlarla belirlenmiştir.
 2. Bölge kurullarının her biri en az beş kişiden oluşur ve ilk toplantıda kendi aralarında görev dağilımını yaparlar. Kurul başkanı toplantının sonucu ve içeriği konusunda genel başkana veya genel sekretere bilgi verir, ayrıca genel başkanını uygun gördüğü başkan yardımcısının vasıtasıyla genel başkana veya genel sekretere yazılı olarak bildirir ve onaylatır. Kurul başkanı onaydan sonra tüm üyelerini yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır.

Madde 26 - Kurulların Görevleri

 1. Tüm faaliyetlerini yürütebimek ve diri tutabilmek için Kurulu ile her ayın üçüncü. haftasında olağan toplantılar yapar, Federasyonun tüm faaliyetlerinin yürütülmesinden ve tüm diğer taraflar nezdinde ki temsilinden yönetim kurulu ile birlikte sorumludur. 
 2. Kurul başkanları profesyonel boks federasyonunun bölgelerindeki kurul çalışmalarından,  birimlerden ve birimlerin çalışmalarından sorumludur.
 3. Her bir birimin bölgesinde federasyonunun amaçları dogrultusunda yaptıkları çalışmaları yazılı olarak genel başkana veya genel sekretere bildirir.
 4. Bulundukları illerde il temsilcilerini genel başkanın onayına sunar ve atanmalarını sağlar,
 5. Boksla ilgili kulüplerin ve sporcuların tespitlerini analizlerini il temsilcileri ile birlikte yapar.
 6. Bölgesindeki il temsilcileri ile birlikte, boks ile ilgili kulüplerin malzeme ihtiyacını, ayrıca web sitesi olmayan kulüplerin tespitini yapar,
 7. Bölgesinde ve illerindeki profesyonel boks federasyon adına organizasyon ve sosyal medya alanında tanıtımların yapılması ve bu çalışmaların yapmadan önce ve sonrası genel başkan ve genel sekretere yazılı olarak bildirmek ve onaylarını almak,
 8. Genel Başkanın ve Genel sekreterin, federasyonun amaçları doğrultusunda vereceği her türlü görevi yerine getirmek, ayrıca Tebliğ ve Tebelluğ belgeleri ile verilecek tüm görevleri kabul etmek.
 9. Profesyonel Boks Federasyonun amaçları doğrultusunda yönetim kurulu ve tüm kurulların kendi görev sorumluğu alanındaki yapılan harcamaları Profesyonel Boks federasyonu adına faturalandırmaları şartı ile yönetimin kurulu kararıyla federasyonun oluşacak bütçesinden karşılanır,

Madde 27 - İl Temsilcilerin Oluşumu

İllerde, profesyonel Boks Federasyonunun sorumluluğu altında, kendi ilin’de uygulanmakta olan ve Boks Federasyonunun o bölge ile bağlantılarını sağlayabilme amacıyla, kurul başkanları ile uyumlu çalışabilenler arasından fahri birer profesyonel boks il temsilcisi atanır. İl Temsilcisi olmak isteyenlerde Tüzüğün 22. Madde belirtilen şartların yanında özel koşullar ve şartlarda aranabilir. Uygun olanlar Federasyon Başkanının onayı ve ilgiliye tebliğ ile göreve başlar. İlindeki kendi  Kurulu ile her ayın son Haftasında olağan toplantılar yapar.

 a) İl Temsilcilerin Görevleri

 1. Federasyonun amaçlarına uyumlu olarak mahalli spor temaslarının yürütmek, ilindeki müsabakaları izleyip, kabiliyetli profesyonel olabilecek sporcuları tesbit etmek.
 2. Federasyon yönetmelik ve genelgelerinin, kurul başkanları aracılığı ile birlikte spor teşekkülleri ile ilgili kuruluşlara iletilmesini sağlamak.
 3. İlindeki spor musabakalarının tüm kayıtlarının tutulmasını sağlarlar. Prfosyonel Boks Federasyonun o ilde verecekleri organizatörlük, Promotörlük, menejerlik, suponsorluk, gözlemcilik, temsilcilik, deneticilik gibi ve benzeri görevleri yaparlar,
 4. Bulundukları il ve ilçelerde boks yapan kulüplerin ve sporcuların sayılarının tespitini yapmak,  Boks ile ilgili kulüplerin malzeme ihtiyacı belirlemek, web sitesi olmayan kulüplerin tespitini yapmak, 
 5. Spor temasları içinde yer alan tüm fahri antrenör, monitör, hakem gibi spor teması görevlilerine dair eğitim hizmetlerini, Profesyonel Boks Federasyonu ile işbirliği yaparak programlar ve yürütür.
 6. Spor kulüpleri ve teşekkülleri arasında çıkacak anlaşmazlıkları bölge kurulu ile birlikte öncelikli olarak çözüme kavustururlar. Boks  branşında ilinde yapılan faaliyet sonuçlarının, Profosyonel Boks Federasyonun Web sitesine ve yıllığına konulmasını sağlarlar,
 7. Bölgesindeki kurul başkanı ile profesyonel boks federasyon amaçları doğrultusunda temaslar yürütmek ve birlikte uyum içinde çalışmak,
 8. Profesyonel boks federasyon Sportif temaslarında görev alan tüm fahri görevlilerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak üzere bölge kurulu ile işbirliği yapmak.
 9. Web sitesi bulunan kulüplerin sosyal medya alanında federasyon tarafından tanıtımların yapılması için, kurul başkanına bilgi vermek,
 10. Genel Başkanın ve Genel sekreterin, federasyonun amaçları doğrultusunda vereceği her türlü görevi yapmak ayrıca görev tanımları içersinde Tebliğ ve Tebelluğ belgeleri ile verilecek, tüm görevleri kabul etmek, bu görevler E-posta ilede veribilir.
 11. Profesyonel Boks Federasyonun amaçları doğrultusunda yönetim kurulu ve tüm kurulların kendi görev sorumluğu alanındaki yapılan harcamaları Profesyonel Boks federasyonu adına faturalandırmaları şartı ile yönetimin kurulu kararıyla federasyonun oluşacak bütçesinden karşılanır,

b) Boks İl Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları

 1. İl temsilcileri, Profesyonel Boks Federasyonun kendi il ve ilçelerindeki spor yöneticileri ve spor temasları uygulamalarının resmi ve teknik merciidir.
 2. İl Temsilcileri, Profesyonel Boks Federasyonunun statü, yönetmelik, genelgelere ve tüm mevzuatının uygulanmasında ve spor temaslarının yürütülmesinde; federasyona ait organizasyonlarda federasyona karşı, il organizasyonlarında kurullar ile bağımlılıklarını sürdürmek suretiyle Profesyonel Boks Federasyonun karşı sorumludurlar.
 3. Profesyonel Boks’un daha iyi duruma getirilmesi için önerilerde bulunurlar. Her ayın son haftasında yaptıkları il veya ilçe toplantılarını sonuçlarının yazılı bir raporla kurul başkanlarına verirler.

Madde 28 - Federasyonun Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

a) Defter tutma esasları;

 1. Profesyonel Boks Federasyonu Derneğinde, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
 2. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
 3. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
 4. Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

b) Kayıt Usulü

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

c) Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Federasyona delege olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

d) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (c) bendinin 1, 2, 3 ve 4 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Envanter defterinin tutulması isteğe bağlı olup, Büyük defterin onaylatılması zorunlu değildir.

e) Defterlerin Tasdiki

 1. Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
 2. Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya (EK- 11)’de belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir.
 3. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

f ) Tasdik defteri

(Değişik:RG-23/1/2013-28537)(1) İl dernekler müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterleri elektronik ortamda tutulan, örneği Ek-12’de yer alan Tasdik Defterine kaydeder. Her yılın sonunda çıktısı alınan Tasdik Defterinin sayfaları sıra numarasıyla teselsül edildiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır.

g) Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında  (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında  (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 29 - Gelir Kaynakları

 1. Federasyonun Gelir Kaynakları
 1. Üye spor kulüpleri federasyona yıllık 250,00 TL. aidatların toplanması,
 2. Dernek, Konfederasyonlar, Spor Kulüpleri, Sivil örgütler gibi ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans ve organizasyon faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Genel bütçeden yapılacak hazine yardımı,
 8. Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelir,
 9. Federasyon tarafından yada dernekler yararına başka kuruluşlarca yada gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenecek olan balo, konser, temsil, konferans gibi sosyal faaliyetler ile her türlü girişim gelirleri,
 10. Gerçek ve tüzel kişilerle uluslararası, resmi, özel kuruluşlar, yabancı vb. kuruluşlar tarafından yapılacak ayni ve nakdi taşınır ve taşınmaz her türlü bağışlar ve bunların gelirleri,
 11. 26.05.1981 tarih ve 2464 sayılı belediye gelir kanunun 103 maddesinin ilgili fıkraları uyarınca Belediyelerce yapılacak yardımlar,
 12. Özel idare bütçelerinden alınacak olan yardımlar,
 13. Kamu kurum ve kuruluşlardan nakdi ve maddi destekler ve bölgelerden gelecek bağışlar
 14. Kurulacak olan iktisadi teşekküllerin sağlandığı gelirler

b)   Federasyonun Giderleri

 1. Personel ücretleri ve diğer personel giderleri
 2. Yolluklar
 3. Sosyal Faaliyetler
 4. Prim ve İkramiyeler
 5. Vergi ve Sigorta Primleri
 6. Kira Giderleri
 7. Aydınlatma ve Isıtma
 8. Temizlik
 9. Kırtasiye
 10. Demirbaş
 11. Noter ve Mahkeme Harçları
 12. P.T.T Giderleri
 13. Ağırlama ve Ulaşım Giderleri
 14. İktisadi teşekküllerin Giderleri
 15. Üye Derneklere ve Mesleki Kuruluşlara Yapacağı Maddi Yardımlar
 16. Genel kurullara katılan üye spor kulüp derneklere federasyon yönetimin alınan kararlar doğrultusunda maddi ve ayni, manevi yönden destek vermek                

 

Madde 30 - Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

a) Gelir ve gider belgeleri

 1. Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 2. Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
 3. Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
 4. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
 5. Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır. Onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.                       

b) Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi yapılır ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

c) Yetki Belgesi

 1. Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.
 2. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.
 3. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

d) Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 31 - Beyanname Verilmesi

Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” federasyon yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Madde 32 - Bildirim Yükümlülüğü                       

a) Mülki amirliğe yapılacak bildirimler

Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Federasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

b) Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildiriminin doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d) Değişikliklerin Bildirilmesi

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir                     

Madde 33 - Federasyonun İç Denetimi

Federasyonun denetimi, genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılabilir. Yine federasyonun denetimi, bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu kararı ile gerek görülen hallerde denetim yapılabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 34 - Gelir Ve Gider İle Borçlanma Usulleri                 

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 35 - Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 36 - Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

a) Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adının başında “Tasfiye Halinde, PROFESYONEL BOKS FEDERASYONU” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip federasyona devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 37 - Huzur Hakkı

Dernek yönetimi ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine huzur hakkı ödenebilir. Verilecek ücret, huzur hakkı, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurulun salt çoğunluğu ile belirlenir.

Madde 38 - Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 39 - Onursal Başkan

Eski Avrupa Profesyonel Boks Şampiyonu Sayın Cemal KAMACI         

İş bu federasyon tüzük 39 maddeden ibarettir.